Op 31 maart 2016 publiceerde het Europees Publicatieblad de Verordening (EU) 2016/425 van het Europees parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad. Voor alle lidstaten geldt een overgangsperiode van 2 jaar. Op 21 april 2018 wordt de verordening rechtstreeks van toepassing in alle Europese lidstaten en dan is ook de oude richtlijn 89/686 ingetrokken.

Gids van de Europese Commissie

Om alle marktdeelnemers, zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs, op de nieuwe regels voor te bereiden, heeft de Europese Commissie een gids in het Engels uitgebracht met antwoorden op de meest gestelde vragen. Achteraan die gids staat er een duidelijke tijdslijn om aan te geven wat de verplichtingen zijn voor de diverse persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) in functie van de categorie. Daarnaast belooft de Commissie om op hun website nog richtlijnen (guidelines) te publiceren.

Wat verandert er?

Welke veranderingen brengt de overgang van richtlijn naar verordening met zich mee?

  • De lidstaten moeten een EU-verordening een-op-een implementeren voor een uniforme toepassing van regels en normen in heel Europa.
  • Een verordening stelt strengere eisen aan de kwaliteitswaarborg van producten, in dit geval aan de veiligheidsprestaties van PBM.
  • Onder de nieuwe verordening is de certificering van PBM maximaal vijf jaar geldig, waar de bestaande richtlijn geen geldigheidslimiet kent.

Meer informatie

In het Engels op de website van de Europese Commissie:

(Bron: Prebes Nieuwsbrief april 2017)