28 april is de Werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Met de Werelddag wil de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) de preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten op internationaal niveau onder de aandacht brengen.

Stress op het werk: een gezamenlijke uitdaging

Dit jaar is het thema van de Werelddag “Stress op het werk: een gezamenlijke uitdaging”. De IAO heeft een rapport gepubliceerd over de stand van zaken rond stress op het werk en de impact ervan in heel de wereld.

De psychosociale risico’s als gevolg van de groeiende concurrentie, de hoge verwachtingen op het vlak van prestaties en de lange werkdagen dragen ertoe bij dat de werkomgeving steeds stresserender wordt. De scheidingslijn tussen werk en privé vervaagt en de eis om steeds sneller te communiceren legt ons een strak arbeidsritme op. Bovendien worden werknemers als gevolg van de economische crisis geconfronteerd met herstructureringen, gevaarlijke werkomstandigheden, werkonzekerheid, werkloosheid,…

De voorbije jaren is de interesse voor de impact van psychosociale risico’s en stress op het werk toegenomen. Stress als gevolg van het werk wordt momenteel erkend als een mondiaal probleem dat alle landen, alle beroepen en werknemers treft, zowel in de rijke landen als in de ontwikkelingslanden.

De werkplek is een belangrijke bron van psychosociale risico’s. Maar het is ook de ideale omgeving om deze risico’s aan te pakken en de veiligheid en het welzijn van werknemers te beschermen.

Bron: beswic.be

De terroristische aanslagen die op dinsdag 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem hebben plaatsgevonden, kunnen hinder veroorzaken binnen uw arbeidsorganisatie. Er werden immers winkels gesloten, het openbaar vervoer werd een tijdje volledig lamgelegd en er werden bepaalde autowegen afgesloten. Welke gevolgen heeft dit voor uw werknemers?

Indien het niet mogelijk is om het normaal voorziene werk uit te voeren, kan u in eerste instantie met de werknemers in onderling overleg afspraken maken; bijvoorbeeld door:

– de werknemer zijn werk van thuis uit te laten verrichten

– een afspraak of meeting te verzetten

– het werk op een andere werf te laten doorgaan

– de werknemer verlof te laten opnemen of door hem toegestaan (onbetaald) afwezig te laten zijn

Voor sommige bedrijven is het opvangen van de gevolgen van de aanslagen door alternatieven onmogelijk. De werkprestaties moeten noodgedwongen verminderd of opgeschort worden.

Minister van Werk en Economie Kris Peeters heeft in een persmededeling van woensdag 23 maart 2016 aan de RVA de opdracht gegeven om bekend te maken dat bedrijven omwille van deze uitzonderlijke situatie overmacht kunnen inroepen.

Overmacht is een plotse, onvoorziene gebeurtenis die onafhankelijk van de wil van de partijen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. De aanslagen en de daaraan verbonden gevolgen zoals bijvoorbeeld de sluiting van de luchthaven van Zaventem of het publiek transport gelden hier momenteel als overmacht.

De werkgever is niet gehouden loon te betalen aan de werknemers.

De werkgever kan een aanvraag indienen bij de RVA waarbij de Directeur van het Werkloosheidsbureau van de RVA beslist of het om een overmachtssituatie gaat. Als hij het dossier goedkeurt, kunnen de werknemers werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht van de RVA ontvangen.

De RVA en de FOD WASO hebben deze persmededeling op woensdag 23 maart 2016 ook op hun website gepubliceerd. De nodige richtlijnen omtrent deze specifieke situatie zullen binnenkort bekendgemaakt worden.

Bron: CLB Group

De resultaten op Europees vlak
Uit een Europese studie bij 43.000 werknemers in 35 landen blijkt dat België slechter scoort dan het Europees gemiddelde van 26 procent. Opvallend is dat in België het aantal fysieke en psychosociale klachten, zoals burn-out, toeneemt.

Er is weinig verschil tussen mannen en vrouwen. Werknemers tussen 40 en 55 jaar zijn het meest aan stress onderhevig. De meeste stress doet zich voor in de financiële sector, gevolgd door de transportsector, de gezondheidszorg, de kleinhandel, de horeca en het onderwijs.

Hoge jobeisen zijn de belangrijkste oorzaak van stress
Niet de leeftijd, het geslacht en de sector zijn doorslaggevend bij stress. Het zijn de soms onredelijke eisen van de organisatie en de sfeer op het werk die stress veroorzaken. Vooral de keuze tussen snelheid en perfectie is vaak frustrerend. Een te krappe deadline waarbij ook wordt veronderstelt dat de werknemer de taak grondig uitvoert, veroorzaakt enorme stress.

Uit het onderzoek van Lode Godderis van de KU Leuven blijkt dat vooral werkdruk een grote rol speelt, maar ook autonomie, steun van collega’s en ontplooiingsmogelijkheden.

Werkbaar werk
Volgens Kris Peeters is de belangrijkste conclusie dat de jobeisen de grootste impact hebben op stress en burn-out. Dat betekent dat stress en burn-out via preventie kan worden vermeden.

De minister van Werk zal op ‘korte termijn’ overleggen met alle betrokkenen, zoals de sociale partners, externe preventiediensten en arbeidsgeneesheren. Dat past in zijn actieplan voor ‘werkbaar werk’.

Bron: beswic.be