Het KB van 7 december 2016 dat op 18 januari 2017 in het staatsblad is verschenen, heeft verscheidene wijzigingen aangebracht in het KB Basisnormen brand. Het gaat onder meer over wijzigingen in de definities, in het toepassingsgebied en i.v.m. de brandveiligheid van liften. Daarnaast zijn er nog wijzigingen onder invloed van de Europese bouwproductenverordening.
Kader
Het KB Basisnormen brand is het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Het KB bevat bouwvoorschriften voor nieuwe gebouwen inzake brandpreventie en is opgebouwd uit gemeenschappelijke bepalingen en voorschriften per type gebouw. Er zijn bijlagen die van toepassing zijn op lage, middelhoge, hoge en industriële gebouwen.
Het KB van 7 december 2016 (BS 18 januari 2017) brengt wijzigingen aan in dit KB.
“Nieuw”
Een opvallende wijziging is het feit dat het woord “nieuw” uit de titel wordt gehaald. De voorschriften zijn weliswaar van toepassing op “nieuwe” gebouwen (de datum van de bouwaanvraag is bepalend), maar gelden ook voor uitbreidingen van bestaande gebouwen. Daarom is er nu voor geopteerd om het woord “nieuw” uit de titel te halen.
Toepassingsgebied
Welke brandvoorschriften gevolgd moeten worden (welke bijlage) hangt af van het type gebouw (niet-industrieel of industrieel), van de hoogte van het gebouw (laag, middelhoog of hoog) en van de datum van de bouwaanvraag (na 31 december 1997, vóór of vanaf 1 december 2012). Elke bijlage omschrijft telkens duidelijk het toepassingsgebied. Hierin worden een aantal versoepelingen aangebracht. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om niet-industriële en industriële activiteiten in één gebouw samen te brengen.
Verder is in art. 2 nu het principe toegevoegd dat een gebouw ook mag voldoen aan de soepelere (of strengere) voorschriften van recentere regelgeving. Hierdoor wordt het mogelijk om bepaalde uitzonderingen of aanpassingen die in recentere regelgeving toegelaten zijn, ook toe te passen op gebouwen die al opgericht zijn of waarvoor er reeds een bouwaanvraag is.
Bouwproducten
De Europese bouwproductenverordening (305/2011) maakt een vrij verkeer van bouwproducten mogelijk. De bouwproducten zijn ingedeeld op basis van Europese klassen voor brandweerstand en reactie bij brand. Deze Europese klassen worden ook gehanteerd in het KB Basisnormen brand (sinds 2012). Dat betekent dat de voorschriften in het KB inzake de brandweerstand en de reactie bij brand van bouwproducten sinds 2012 bepaald zijn op basis van de Europese normen, en niet meer op basis van de Belgische. Voor de bouwproducten op basis van de Belgische klassen voorzag het KB Basisnormen een overgangsperiode tot 1 december 2016. Deze overgangsperiode is nu aangepast in het KB basisnormen brand. De nieuwe bepaling stemt de overgangsperiode voor producten af op wat er op Europees niveau is vastgelegd. Deze bepaling heeft tot doel ervoor te zorgen dat voor bepaalde bouwproducten de Belgische en Europese overgangsperiode gelijk lopen.
Liften
Het KB voert ook voorschriften in voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften. Deze nieuwe voorschriften voor liften worden aangepast aan de stand van de techniek en de evolutie van de Europese normalisatie. Zo wordt er voor de liften bestemd voor de brandweerdiensten voortaan naar de norm EN 81-72 verwezen die eenvormige bepalingen bevat voor brandweerliften. De werking van de liften in geval van brand wordt aangepast aan de norm EN 81-73. De bepalingen die voortaan van toepassing zijn op liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit, zijn ook in overeenstemming met het ontwerp van de norm prEN 81-70.
Inwerkingtreding
Dit KB treedt in werking op 1 april 2017. Het artikel waarin de overgangsperiode voor de geharmoniseerde normen in lijn wordt gebracht met de Europese overgangsperiode, treedt retroactief in werking vanaf 1 december 2016.

 

Bron: PreventActua

Zoals elk jaar op het einde van maart, moet de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk een jaarverslag opmaken van de activiteiten van het voorbije werkjaar. FOD WASO stelt hiervoor elk jaar modelformulieren ter beschikking op het internet. Het te gebruiken model verschilt naargelang de samenstelling van de organisatie en de bijhorende preventiedienst. Er is geen verschil met de vorige modellen; omwille van de continuïteit werd de vorm van het jaarverslag behouden.

Op 23 februari 2017 wordt het Vlaams omgevingsloket operationeel. Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 digitaal worden ingediend, ongeacht of de gemeente in de omgevingsvergunning is ingestapt of niet. Ook voor professionals wordt overal vanaf 23 februari de digitale vergunningsaanvraag verplicht.

Gemeenten die meer tijd nodig hebben om de omgevingsvergunning te implementeren kunnen daarvoor tijd krijgen tot 1 juni 2017. Hun aanvraag voor uitstel moet voor 14 februari 2017 worden ingediend. De gemeenten die beslist hebben tot uitstel en de datum tot wanneer dit uitstel geldt, zullen vanaf 20 februari 2017 te vinden zijn op www.omgevingsloket.be. Dergelijk uitstel bestaat niet voor de Vlaamse en de provinciale projecten.

Milieuvergunningen worden vanaf 23 februari 2017 verleend voor onbeperkte duur, uiteraard rekening houdende met de decretaal voorziene uitzonderingen.

Bron: http://www.publius.be/

14% van de Belgische werknemers geeft aan gemiddeld meer dan twee of drie consumpties per dag te verbruiken. Overmatig alcoholgebruik en stress gaan hand in hand, zo blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Securex bij meer dan 1.600 Belgische werknemers.

Het onderzoek
De studie gebeurde in het kader van het tweejaarlijks benchmarkonderzoek. Hierin werd onder meer tevredenheid, stress, vitaliteit, motivatie en betrokkenheid van de Belgische werknemer in kaart gebracht. De data werden verzameld via online enquêtes. 1.754 loontrekkende werknemers uit de Belgische arbeidsmarkt namen in januari 2015 deel aan de studie en na resampling telde de steekproef 1.671 respondenten. De steekproefverdeling stemt voor de variabelen geslacht, leeftijd, regio en statuut overeen met de verdeling in de Belgische arbeidsmarkt.

10 consumpties per week
De limiet van 10 consumpties per week werd eind 2016 ingevoerd door de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD). Eerder werd de wekelijkse consumptie van 21 drankjes voor mannen en 14 voor vrouwen als “veilig” beschouwd.

Problematisch alcoholgebruik
Volgens Securex drinkt ruim 14% van de Belgische werknemers meer dan wat de VAD aanraadt. Dubbel zoveel mannen als vrouwen geven aan overmatig te drinken (18% vs. 9%).
Het aantal werknemers met problematisch alcoholgebruik is al zes jaar lang zo hoog. De cijfers van het alcoholgebruik daalden wel tot 10% in de periode 2009-2010, volgens Securex vermoedelijk door de invoering van het rookverbod.

Stress: richt je niet tot de fles
Werknemers die veel stress ervaren op hun werk of in hun privésituatie zijn vaker problematische drinkers. Een glaasje wijn of een glas porto na een stressvolle dag kan eventueel helpen om de stress op korte termijn te verlagen, maar dit lost het probleem niet op. Integendeel, als je bij elke stresserende situatie naar het glas grijpt, leidt dat op termijn tot problematisch alcoholgebruik. Alcohol gebruiken om stress te verminderen is een vaak gebruikt, maar erg fout ‘coping’ mechanisme. Alcohol is nefast voor het neurologische systeem en induceert juist stress. Sporten of bewegen is het gezonde alternatief. De endorfines die dan vrijkomen, helpen ook de stress te verminderen.

Sensibiliseren
Medewerkers sensibiliseren over de risico’s van alcoholgebruik kan helpen om acute of chronische problemen te voorkomen. Het komt erop neer de problematiek met werknemers op een constructieve manier bespreekbaar te maken.

En wat als het feest is?
Om overmatig alcoholgebruik te voorkomen bij werkgerelateerde feestjes:
– Zorg voor voldoende niet-alcoholische alternatieven van hoge kwaliteit.
– Indien er toch alcohol geschonken wordt, verkies kwaliteit boven kwantiteit (schenk bv. één glas goede champagne in plaats van drie glazen goedkopere schuimwijn).
– Maak duidelijke afspraken over deelname aan het verkeer:
.  Voorzie transport.
.  Voorzie alcoholtesters zodat mensen zich kunnen testen.

 

Bron: Securex