De CLP-verordening (1272/2008) regelt de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Deze regels zijn gebaseerd op het Globally Harmonised System (GHS) dat wereldwijd gehanteerd wordt. Aanpassingen in het GHS zijn nu ook doorgevoerd in CLP, onder meer de toevoeging van een nieuwe gevarenklasse voor ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen en een nieuwe gevarencategorie ‘pyrofore gassen’ in de gevarenklasse van de ontvlambare gassen.

Achtergrond

EU-verordening 2019/251 brengt wijzigingen aan in de CLP-verordening (Verordening 1272/2008/EG betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels). De CLP-verordening houdt rekening met de regels zoals deze zijn vastgelegd in het wereldwijd geharmoniseerde systeem van de Verenigde Naties voor de indeling en etikettering van chemische stoffen, het zogenaamde GHS of Globally Harmonised System. Het GHS wordt op geregelde tijdstippen herzien op niveau van de Verenigde naties. Verordening 2019/251 die wijzigingen doorvoert in CLP, stemt de CLP-regels af op de meest recente versie van het GHS.

Gevarenklassen en -categorieën

CLP deelt de stoffen in op basis van gevarenklassen ondergebracht in drie grote groepen (fysische gevaren, gezondheidsgevaren, milieugevaren; zie kader). Gevarenklassen verwijzen naar de aard van het gevaar. Elke klasse wordt verder onderverdeeld in een gevarencategorie, die een aanduiding geeft voor de ernst van het gevaar.

Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen

Door de nieuwe verordening werd in de groep van de fysische gevaren een 17e gevarenklasse toegevoegd. Het gaat om ‘vaste of vloeibare ontplofbare stoffen of mengsels die zijn geflegmatiseerd om hun explosieve eigenschappen zodanig te onderdrukken dat er geen gevaar van massa-explosie is en dat zij niet te snel branden, waardoor zij niet in de gevarenklasse ‘Ontplofbare stoffen’ moeten worden ingedeeld’.

Stoffen die onder deze gevarenklasse vallen, moeten de gevarenzin H206 (of H207 of 208, i.f.v. de gevarencategorie) op het etiket vermelden: “Gevaar voor brand, luchtdrukwerking of scherfwerking; toegenomen ontploffingsgevaar als de ongevoeligheidsagens wordt verminderd.”

Pyrofore gassen

Verder is ook de gevarencategorie ‘pyrofore gassen’ toegevoegd aan de gevarenklasse van de ontvlambare gassen. De categorie wordt gedefinieerd als “ontvlambare gassen die in lucht bij een temperatuur van 54 °C of minder spontaan kunnen ontsteken”. De etiketteringsvoorschriften verplichten de volgende zinnen: “Zeer licht ontvlambaar gas” (H220) en “Kan spontaan ontbranden bij blootstelling aan lucht” (H232).

Overgangstermijn

Verder brengt EU-verordening 2019/251 nog verscheidene andere wijzigingen aan in de definities, de indelingscriteria en de etiketteringsvoorschriften. De leveranciers krijgen dan ook de nodige tijd om zich aan te passen aan deze wijzigingen, met name tot 17 oktober 2020. Dat neemt niet weg dat leveranciers die dat wensen, ook reeds vóór die datum stoffen op de markt mogen brengen volgens de nieuwe indelingsregels.

 

Gevarenklassen
Fysische gevaren

1. Ontplofbare stoffen

2. Ontvlambare gassen (waaronder chemisch instabiele gassen)

3. Aerosolen

4. Oxiderende gassen

5. Gassen onder druk

6. Ontvlambare vloeistoffen

7. Ontvlambare vaste stoffen

8. Zelfontledende stoffen en mengsels

9. Pyrofore vloeistoffen
10. Pyrofore vaste stoffen

11. Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels

12. Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen

13. Oxiderende vloeistoffen

14. Oxiderende vaste stoffen

15. Organische peroxiden

16. Bijtend voor metalen

17. Ongevoelig gemaakte ontplofbare stoffen [NIEUW]

 

Gezondheidsgevaren

1. Acute toxiciteit

2. Huidcorrosie/-irritatie

3. Ernstig oogletsel/oogirritatie

4. Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

5. Mutageniteit in geslachtscellen

6. Kankerverwekkendheid
7. Voortplantingstoxiciteit

8. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

9. Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

10. Aspiratiegevaar

 

Milieugevaren

1. Gevaar voor het aquatisch milieu

2. Gevaar voor de ozonlaag

 

Verordening (EU) 2019/521 van de Commissie van 27 maart 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. 

(Bron: Prevent)

Voor ondernemingen waar deze chemische agentia gebruikt worden op de arbeidsplaatsen zal dit bijgevolg ook enkele kleine aanpassingen vragen. In theorie zouden vanaf 17 oktober 2020 alle aangepaste SDS-fiches van de leveranciers voorhanden moeten zijn. Deze moeten opgevraagd worden zodat opnieuw alle beschikbare informatie voor de werknemer klopt. Ook zal de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) de veiligheidsinstructiekaarten (VIK) van deze producten moeten aanpassen aan de nieuwe etikettering. Een deadline hiervoor is echter nog niet bekend.

Heeft u vragen over de aanwezigheid van chemische agens binnen uw onderneming of vragen over welzijn op het werk in het algemeen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.