Geluid: herziening wetgeving geluidsemissies van machines voor buitengebruik

Voor 57 categorieën van machines voor gebruik buitenshuis gelden op Europees vlak specifieke regels met betrekking tot de geluidsemissies. Deze regels worden opgelegd door de Europese richtlijn 2000/14/EG. Deze richtlijn is in herziening.

Geluidsvermogen
Met geluidsvermogen bedoelt men de totale geluidsenergie van een machine of werktuig.
Om het gewaarborgde geluidsvermogen te bepalen, meet de producent het geluidsvermogen en voegt daaraan een marge toe voor mogelijke variaties in de productie en de metingen. Het gewaarborgde geluidsvermogen ligt altijd hoger dan het gemeten geluidsvermogen.

Reglementering in herziening
De Europese Richtlijn 2000/14/EG (richtlijn van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis) regelt de geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis. De Europese Commissie heeft in het kader van de herziening van deze richtlijn een publieke consultatie gelanceerd om de actuele wetgeving te evalueren. Met deze consultatie (beschikbaar in 6 talen) wil de Commissie bijdragen verzamelen van alle geïnteresseerde partijen, stakeholders en burgers.
Richtlijn 2000/14/EG werd omgezet in Belgische wetgeving door het KB van 6 maart 2002 betreffende het geluidsvermogen van materieel voor gebruik buitenshuis (BS van 12 maart 2002).

Betrokken producten
Onder de richtlijn vallen machines en werktuigen die in de bewoonde zones worden gebruikt en die daarom kunnen bijdragen tot geluidshinder in de leefomgeving, ongeacht of ze voor professioneel of voor privaat gebruik bedoeld zijn.
De reglementering beoogt niet alleen de bescherming van de gezondheid en het algemeen welzijn, maar heeft ook oog voor de goede werking van de interne markt.
De reglementering is van toepassing op 57 soorten machines en werktuigen, van bouwmachines tot grasmaaiers.

Vereisten
Op elke machine en elk apparaat die onder deze richtlijn vallen, moet de fabrikant naast de CE-markering ook een vermelding aanbrengen van het gewaarborgde geluidsvermogen. Voor sommige categorieën (opgenomen in bijlage XI van het KB van 6 maart 2002, zoals bv. heftrucks) zijn geluidsgrenswaarden opgelegd (zie kader 1). Voor andere machines en werktuigen (opgenomen in bijlage XII van het KB van 6 maart 2002) gelden geen grenswaarden; enkel een geluidsmarkering is verplicht (bv. kettingzagen, houthakselaars) (zie kader 2).
Naast de CE-markering met vermelding van het gewaarborgde geluidsvermogen moet het materieel ook vergezeld zijn van de EG-verklaring van overeenstemming. Naar gelang de categorie waartoe het materieel behoort, gelden er verschillende conformiteitsbeoordelingsprocedures waarbij ook de tussenkomst van een aangemelde instantie vereist is.

Controle
De overheid heeft het recht om het materieel op de markt te controleren en geluidsmetingen uit te voeren. Materieel dat niet voldoet aan de voorschriften van het KB van 6 maart 2002 kan door de overheid uit de handel genomen worden.

Bron: Prevent