Basisnormen brand gewijzigd

Het KB van 7 december 2016 dat op 18 januari 2017 in het staatsblad is verschenen, heeft verscheidene wijzigingen aangebracht in het KB Basisnormen brand. Het gaat onder meer over wijzigingen in de definities, in het toepassingsgebied en i.v.m. de brandveiligheid van liften. Daarnaast zijn er nog wijzigingen onder invloed van de Europese bouwproductenverordening.
Kader
Het KB Basisnormen brand is het KB van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Het KB bevat bouwvoorschriften voor nieuwe gebouwen inzake brandpreventie en is opgebouwd uit gemeenschappelijke bepalingen en voorschriften per type gebouw. Er zijn bijlagen die van toepassing zijn op lage, middelhoge, hoge en industriële gebouwen.
Het KB van 7 december 2016 (BS 18 januari 2017) brengt wijzigingen aan in dit KB.
“Nieuw”
Een opvallende wijziging is het feit dat het woord “nieuw” uit de titel wordt gehaald. De voorschriften zijn weliswaar van toepassing op “nieuwe” gebouwen (de datum van de bouwaanvraag is bepalend), maar gelden ook voor uitbreidingen van bestaande gebouwen. Daarom is er nu voor geopteerd om het woord “nieuw” uit de titel te halen.
Toepassingsgebied
Welke brandvoorschriften gevolgd moeten worden (welke bijlage) hangt af van het type gebouw (niet-industrieel of industrieel), van de hoogte van het gebouw (laag, middelhoog of hoog) en van de datum van de bouwaanvraag (na 31 december 1997, vóór of vanaf 1 december 2012). Elke bijlage omschrijft telkens duidelijk het toepassingsgebied. Hierin worden een aantal versoepelingen aangebracht. Zo wordt het bijvoorbeeld makkelijker om niet-industriële en industriële activiteiten in één gebouw samen te brengen.
Verder is in art. 2 nu het principe toegevoegd dat een gebouw ook mag voldoen aan de soepelere (of strengere) voorschriften van recentere regelgeving. Hierdoor wordt het mogelijk om bepaalde uitzonderingen of aanpassingen die in recentere regelgeving toegelaten zijn, ook toe te passen op gebouwen die al opgericht zijn of waarvoor er reeds een bouwaanvraag is.
Bouwproducten
De Europese bouwproductenverordening (305/2011) maakt een vrij verkeer van bouwproducten mogelijk. De bouwproducten zijn ingedeeld op basis van Europese klassen voor brandweerstand en reactie bij brand. Deze Europese klassen worden ook gehanteerd in het KB Basisnormen brand (sinds 2012). Dat betekent dat de voorschriften in het KB inzake de brandweerstand en de reactie bij brand van bouwproducten sinds 2012 bepaald zijn op basis van de Europese normen, en niet meer op basis van de Belgische. Voor de bouwproducten op basis van de Belgische klassen voorzag het KB Basisnormen een overgangsperiode tot 1 december 2016. Deze overgangsperiode is nu aangepast in het KB basisnormen brand. De nieuwe bepaling stemt de overgangsperiode voor producten af op wat er op Europees niveau is vastgelegd. Deze bepaling heeft tot doel ervoor te zorgen dat voor bepaalde bouwproducten de Belgische en Europese overgangsperiode gelijk lopen.
Liften
Het KB voert ook voorschriften in voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften. Deze nieuwe voorschriften voor liften worden aangepast aan de stand van de techniek en de evolutie van de Europese normalisatie. Zo wordt er voor de liften bestemd voor de brandweerdiensten voortaan naar de norm EN 81-72 verwezen die eenvormige bepalingen bevat voor brandweerliften. De werking van de liften in geval van brand wordt aangepast aan de norm EN 81-73. De bepalingen die voortaan van toepassing zijn op liften bestemd voor het evacueren van personen met beperkte mobiliteit, zijn ook in overeenstemming met het ontwerp van de norm prEN 81-70.
Inwerkingtreding
Dit KB treedt in werking op 1 april 2017. Het artikel waarin de overgangsperiode voor de geharmoniseerde normen in lijn wordt gebracht met de Europese overgangsperiode, treedt retroactief in werking vanaf 1 december 2016.

 

Bron: PreventActua