Campagnes van de arbeidsinspectie in 2018

Traditioneel zijn de opdrachten van de van de arbeidsinspectie (Toezicht Welzijn op het Werk) uitgesplitst in reactieve  en proactieve acties. Reactieve acties zijn het behandelen van klachten, antwoorden op verzoeken van gerechtelijke overheden, behandelen van allerlei vragen om vergunningen, enz. Proactieve acties zijn inspectiebezoeken volgens de keuze van de inspecteur. Het doel van de arbeidsinspectie is om proactieve acties te stroomlijnen en reactieve acties zoveel als mogelijk te beperken.  Als gevolg hiervan worden inspectiecampagnes al sinds 2008 georganiseerd per thema of per sector. In dit artikel vindt u een overzicht van de inspectiecampagnes in 2018. 

Proactieve acties

Deze aanpak is interessant om verschillende redenen:

  • Het laat voor de inspectie toe om moeilijk bereikbare sectoren toch te benaderen. Het gaat hierbij dan over de kleine, of zelfs micro-ondernemingen die door de evolutie van de arbeidswereld zeer talrijk aanwezig zijn. Men kan zich een idee vormen van het niveau van preventie in die sectoren. Het kan gelden als een nulmeting om ten einde de evolutie in kaart te brengen;
  • De sector worden begeleid naar een betere naleving van de reglementering;
  • Het gekozen thema geeft een antwoord aan mbt de bezorgdheden van de sector.

Nationale campagnes hebben het nadeel dat ze relatief gezien een te groot deel van de middelen van de inspectie in beslag om telkens een hoog aantal niet-conformiteiten met de reglementering te moeten vaststellen. Daarom legt de inspectie sedert een aantal jaar vooral de nadruk op lokale campagnes, en dit ten einde;

  • Een sector wakker te maken voor de problematiek van de preventie;
  • Een nulmeting te maken ten einde de impact van de inspectie te kunnen meten;
  • De sector op hun verantwoordelijkheid wijzen en uit te nodigen een actieplan voor te stellen die onder andere eenvormige analyse-instrumenten en codes van goede praktijk inhouden. De inspectie is bereid binnen de perken van haar middelen, aan deze initiatieven mee te werken en ze te ondersteunen.

De acties die deze sectoren ondernemen worden door een nationale campagne afgetoetst.

Ieder van de 8 regionale directies wordt gevraagd om  minstens één campagne volgens het operationeel plan van de inspectie te organiseren.

Voor 2018 zijn de geplande inspectiecampagnes.

Regionale campagnes
Regionale directie Sector Thema
West-Vlaanderen – Festivals
– Professionele sportclubs
Veiligheid
Oost-Vlaanderen Landbouw Gevaarlijke producten (Gewasbeschermingsmiddelen)
Antwerpen Bouwpromotoren Veiligheid (bouw-coördinatie)
Limburg & Vlaams-Brabant Productiebedrijven Veiligheid (intern transport)
Limburg & Vlaams Brabant Productiebedrijven Veiligheid (intern transport)

De inspecties gebeuren volgens een vast stramien. Bij elk bezoek wordt het beleid van de werkgever inzake welzijn nagegaan. Vervolgens wordt de aanpak in elk domein van de welzijnswet overlopen. En wordt er dieper ingegaan op het thema gekozen voor de sector. Bij vastgestelde tekortkomingen of inbreuken zal de inspecteur actie ondernemen. Dit kan gaan van een mondeling of schriftelijk advies, tot een waarschuwing en zelfs  het stopzetten van de activiteit indien er echt ernstige tekortkomingen worden vastgesteld.

Er wordt gerekend op het hefboomeffect dat inspectiecampagnes kunnen bieden. Zo wordt verwacht dat de betrokken sectoren hun verantwoordelijkheid nemen.

Bron: Wolters Kluwer