Controles op veiligheid liften worden opgedreven

Vorig jaar gebeurden in België nog drie dodelijke ongevallen met liften. Daarom heeft minister Kris Peeters beslist om de controle op de veiligheid van liften te verscherpen. De inspectiediensten zullen de liften zonder kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn stilleggen.

Sinds 2003 worden de veiligheidseisen voor liften gradueel uitgebreid tot oudere liften. Vanaf 1 januari 2017 zijn er ook strengere veiligheidseisen van toepassing op liften die gebouwd werden voor 1984.

Eigenaars moeten hun liften regelmatig laten controleren door externe instanties. De inspectiediensten zullen nu systematisch de liften nakijken die bij die controles niet in orde bleken. Als eigenaars hun liften niet tijdig moderniseren, kunnen de liften worden stilgelegd en worden boetes uitgeschreven. Bij niet-gemoderniseerde liften is de kans op ongevallen veel groter.

Controle

Alle personenliften moeten periodiek worden gecontroleerd door een Externe voor technische controles op de werkplaats (EDTC). De beheerder van een niet-conforme lift krijgt van de EDTC een verslag waarop staat of zijn lift al dan niet verder veilig kan worden gebruikt. Indien het verslag negatief uitvalt moet hij het nodige te doen om de lift conform te maken. Het is een inbreuk om een niet-conforme lift toch in dienst te houden.

Door het KB van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften moeten alle liften gemoderniseerd worden om te voldoen aan de hedendaagse veiligheidseisen. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD Werkgelegenheid) en de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) voeren sinds 2015 een gezamenlijke controlecampagne om na te gaan of de beheerder van een personenlift de nodige moderniseringswerken heeft laten uitvoeren.

Modernisering

In het KB van 2003 worden drie termijnen onderscheiden voor de modernisering, in functie van de datum van indienststelling:

Datum van indienststelling Moet gemoderniseerd zijn ten laatste op:
Vanaf 1 april 1984 31 december 2014
Tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 31 december 2016
Voor 1 januari 1958 31 december 2022

 
Recentere liften voldoen normaal gezien al aan de veiligheidseisen. Sommige ervan behoeven nog minimale aanpassingen, meestal verbonden met de arbeidsomstandigheden van de mensen die moeten tussenkomen op de liften.

De FOD Economie heeft voor de eigenaars en beheerders van liften deze brochure ontwikkeld met alle uitleg over de modernisering om hen zo op de goede weg te helpen: Als eigenaar zorg ik voor de veiligheid van mijn lift !

Resultaten campagne 2016

Voor de controlecampagne vraagt de overheid bij de EDTC’s maandelijks de gegevens van alle niet-conforme liften op. Inspecteurs bezoeken dan deze liften, de FOD Werkgelegenheid voor liften die vooral door werknemers gebruikt worden, de FOD Economie voor de andere.

De FOD Werkgelegenheid controleerde in 2016 totaal 879 van deze liften in de arbeidsomgeving. Daarvan waren er slechts 290 conform bij de eerste controle. De beheerders van deze niet-conforme liften kregen een waarschuwing met de verplichting de lift conform te maken. Bij nacontroles later dat jaar waren 264 liften nog steeds niet in orde.

Bij liften die voorkomen op de lijsten met onveilige liften van de EDTC’s, wordt nagegaan waarom de lift nog op de lijst staat (modernisering nog niet uitgevoerd, modernisering nog bezig of modernisering uitgevoerd, maar het attest van regularisatie nog niet afgeleverd). In uitvoering van het Sociaal Strafwetboek kunnen dan desgevallend aanvullende maatregelen worden opgelegd, zoals een stopzetting.

De FOD Economie van haar kant controleerde 587 liften. Daarvan beschikten op het moment van controle 149 liften over een attest van regularisatie. Er werden 438 processen-verbaal van waarschuwing uitgeschreven. Aangezien zo goed als alle beheerders op het moment van de tweede controle hun lift geregulariseerd hadden, werden er geen liften stilgelegd en geen boetes uitgeschreven.

Aankondiging campagne 2017

De aanwezigheid van een kooideur of elektronisch veiligheidsgordijn is de meest opvallende veiligheidseis waaraan alle liften die vanaf 1958 in dienst werden gesteld, moeten voldoen op 1 januari 2017. Het ontbreken van een kooideur of een elektronisch veiligheidsgordijn heeft in 2016 aanleiding gegeven tot drie dodelijke ongevallen. Typisch wordt bij zo een ongeval iemand verpletterd door een vuilniscontainer die op een verdieping blijft haperen en kantelt.

De inspecteurs van de FOD Werkgelegenheid en de FOD Economie zullen een lift die nog geen kooideur noch elektronisch veiligheidsgordijn heeft, dan ook onmiddellijk stopzetten.

(Bron: Kabinet Peeters)