Gemeenten krijgen geld voor asbestinventaris, vervanging van asbesthoudende materialen en asbestophalingen

Vlaanderen moet tegen 2040 volledig asbestvrij zijn, maar er zou nog meer dan 2 miljoen ton aan asbesthoudend materiaal aanwezig zijn in en rond onze woningen, scholen, bedrijven en openbare gebouwen. De Vlaamse regering steekt dan ook een tandje bij. De gemeenten zullen naast hun subsidies voor het ophalen van asbest ‘aan de bron’, ook subsidies kunnen krijgen voor het ondersteunen van samenkoopprojecten voor het vervangen van asbesthoudende materialen of het opmaken van een asbestinventaris. De basis voor dit versnelde asbestafbouwbeleid werd gelegd in 2017, maar het ministerieel besluit met de concrete uitwerking en de subsidiebedragen verscheen nu pas in het Belgisch Staatsblad. Het MB treedt wel retroactief in werking.

90%-subsidie voor wie nog dit jaar reageert

De Vlaamse overheid draagt tot 90% van de projectkosten van de asbestafbouwprojecten die nog dit jaar worden ingediend. In bepaalde gevallen komt daar zelfs nog een bedrag bovenop ter vergoeding van de kosten voor de coördinatie van het project. Wie wacht tot volgend jaar, krijgt 15% minder. Een steunaanvraag indienen voor een samenkoopformule voor asbestinventarisatie kan echter alleen nadat de OVAM daarvoor een projectoproep heeft gelanceerd. De gewestsubsidies gaan uitsluitend naar ‘impulsprojecten die een versnelde asbestafbouw faciliteren’, en meer bepaald naar projecten voor bronophaling, bronverpakking of samenkoop die uitgaan van gemeenten, gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, verenigingen van steden en gemeenten, provincies of provinciebedrijven.

Subsidiepercentages en maxima

Hierna vindt u een overzicht van de subsidiebedragen.

Richtlijnen voor de besturen

Het ministerieel besluit met de nieuwe subsidieregels voor asbestafbouw bevat in bijlage een lijvige ‘Algemene richtlijn’ over hoe de subsidies moeten worden aangevraagd, welke documenten in het aanvraagdossier moeten zitten, hoe de subsidieerbare kosten berekend worden, welke types van projecten in aanmerking komen, enz. Die ‘Algemene richtlijn’ is echter niet alleen van toepassing op de aanvragen voor asbestsubsidies, maar op álle afvalgebonden subsidieaanvragen van de lokale besturen.

Sinds oktober 2017…

Op 12 oktober 2017 kondigde de minister van Omgeving een ministerieel besluit af waarin zij onder meer een subsidie van 90% (in 2018) of 75% (in 2019) beloofde aan lokale besturen die zouden investeren in projecten en voorzieningen voor het ophalen van asbesthoudende materialen op de bronlocatie. De te subsidiëren kosten zouden zowel de inzamelkosten, als de stortkosten dekken. Dat ministerieel besluit trad in werking op 15 oktober 2017 (art. 28).
Maar het subsidieregime voor asbestafbouw uit dat MB van 2017 wordt nu integraal vervangen door het MB van 29 mei 2018. De wijzigingen treden bovendien met terugwerkende kracht in werking. En het kon niet snel genoeg gaan, want de wijzigingen uit het nieuwe MB treden nog vóór de tekst van het oorspronkelijke MB in werking. Namelijk op 12 oktober 2017 (art. 2)
Van toepassing:

■Vlaams Gewest.
■Retroactief. Vanaf 12 oktober 2017 (art. 2).

Bron: 29 MEI 2018. – Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen worden uitgevoerd, BS 28 juni 2018, bl. 52822.