Ongevallen in het kader van terrorisme erkend als arbeidsongevallen voor de openbare sector

De wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken (BS 22 december 2016) erkent ongevallen van ambtenaren ten gevolge van terrorisme als arbeidsongevallen.
Andere regels
Voor werknemers van openbare diensten gelden niet dezelfde regels als voor werknemers in de privésector. De Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (BS 24 april 1971) bevat de belangrijkste bepalingen in verband met arbeidsongevallen in de privésector. Voor arbeidsongevallen in de overheidssector is de Wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector (BS 10 augustus 1967) de basiswet.
Een van de grootste verschillen tussen de arbeidsongevallenregelingen in de private en de openbare sector is het feit dat de overheidsdiensten zelf moeten instaan voor de vergoeding van de arbeidsongevallen bij hun personeelsleden.
Terrorisme
In de arbeidsongevallenwet staat geen definitie van het begrip terrorisme. De wetgever verwijst hiervoor naar de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme. Onder terrorisme wordt verstaan “een clandestien georganiseerde actie of dreiging van actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren”.
Gelijkstelling met arbeidsongevallen
Na de aanslagen van 11 september 2001 werd een aparte bepaling ingevoerd in de wetgeving die van toepassing is in de privésector voor wat betreft de arbeidsongevallen. De arbeidsongevallenwet van 1971 bevat dus een aparte bepaling die daden van terreur tijdens het werk of op weg van of naar het werk gelijk stelt met arbeidsongevallen (art. 7, aangepast door de wet van 1 april 2007). Voor de openbare sector bestond zo’n regeling nog niet.
De wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken (art. 3 en 9) voert deze bepaling in in de wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsongevallen in de overheidssector, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016.