Wijziging wetgeving psychosociale

Verruiming preventiebeleid werkgever

“Bedrijven krijgen controle op burn-out”

Kopten verschillende artikels de afgelopen week. Sinds 1 september 2014 zijn de psychosociale risico’s op het werk opgenomen in de welzijnsreglementering. Hierdoor verruimde de wetgever de verantwoordelijkheden van de werkgever tot alle psychosociale risico’s verbonden aan het werk.

Risicoanalyse psychosociale risico’s

Concreet moet de werkgever door de preventieadviseur psychosociale aspecten een voorafgaande risicoanalyse psychosociale risico’s laten uitvoeren als onderdeel van de globale risicoanalyse in de onderneming. Bij de analyse moet in het algemeen rekening gehouden worden met de gevaren verbonden aan de arbeidsorganisatie,, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk met in het bijzonder situaties met aanleiding tot stress en/of burn-out die veroorzaakt wordt door het werk of uit conflicten verbonden aan het werk, geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag. Afhankelijk van de resultaten zullen in het globaal preventieplann en het jaarlijks actieplan preventiemaatregelen moeten opgenomen worden om de gedetecteerde psychosociale risico’s zoveel mogelijk te beperken en voorkomen.

Opleiding

Opdat de preventieadviseur en de vertrouwenspersoon hun taken op vlak van psychosociale risico’s zouden kunnen uitvoeren, voorziet de wetgever dat de werkgever voor hen in de nodige opleiding moet voorzien. Het is eveneens van belang de leden van de hiërarchische lijn te informeren over hun verantwoordelijkheden op het vlak van psychosociale risico’s. Zij hebben immers de plicht aandachtig te zijn voor signalen en er het nodige gevolg aan te (laten)) geven.

Sanctie tot 36.000 euro per werknemer

“Het wordt tijd dat de werkgevers die nog niet in orde zijn er werk van maken. We hebben bedrijven twee jaar de tijd gegeven. Dat moet genoeg zijn !”

Op die manier kondigde de inspectie welzijn op het werk controles bij de werkgevers aan. Indien de onderneming niet voldoet aan de verplichtingen zoals hoger omschreven, kan de inspectie sancties opleggen ! Zo kan bij veroordeling door de rechtbank een strafrechtelijke geldboete van 3.600 tot 36.000 euro opgelegd worden. In geval van seponering kan nog steeds een administratieve geldboete van 1.800 tot 18.000 euro opgelegd worden. Beide geldboetes kunnen vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers met als maximum het honderdvoud van de geldboete. EEN VERWITTIGD MAN/VROUW IS ER TWEE WAARD !